انقضای قرارداد

لطفا توجه داشته باشید که عدم موفقیت شما در بستن موقعیتتان در تاریخ و زمان ذکر شده در جدول ذیل، سبب می شود که موقعیت شما به صورت خودکار بسته شود.

January 2019

 

SYMBOL (CODE) CLOSING OF ALL OPEN POSITIONS (Official Expiry)
#NGAS.FEB9 Friday, January 25, 2019
#UKOIL.MAR9 Wednesday, January 30, 2019
#USOIL.FEB9 Thursday, January 17, 2019
#GOLD.FEB9 Monday, January 28, 2019

February 2019

 

SYMBOL (CODE) CLOSING OF ALL OPEN POSITIONS (Official Expiry)
#NGAS.MAR9 Friday, February 22, 2019
#UKOIL.APR9 Wednesday, February 27, 2019
#USOIL.MAR9 Friday, February 15, 2019
#SILVER.MAR9 Monday, February 25, 2019

March 2019

 

SYMBOL (CODE) CLOSING OF ALL OPEN POSITIONS (Official Expiry)
USOIL.APR9 Monday, March 18, 2019
NGAS.APR9 Monday, March 25, 2019
UKOIL.MAY9 Thursday, March 28, 2019
GOLD.APR9 Wednesday, March 27, 2019
#DJ30_H9 Thursday, March 14, 2019
#NAS100_H9 Thursday, March 14, 2019
#S&P500_H9 Thursday, March 14, 2019
#EUR50_H9 Thursday, March 14, 2019
#GER30_H9 Thursday, March 14, 2019
#FRA40_H9 Thursday, March 14, 2019
#UK100_H9 Thursday, March 14, 2019
#US$indx_H9 Thursday, March 14, 2019

April 2019

 

SYMBOL (CODE) CLOSING OF ALL OPEN POSITIONS (Official Expiry)
USOIL.MAY9 Wednesday, April 17, 2019
UKOIL.JUN9 Monday, April 29, 2019
NGAS.MAY9 Wednesday, April 24, 2019
SILVER.MAY9 Friday, April 26, 2019

May 2019

 

SYMBOL (CODE) CLOSING OF ALL OPEN POSITIONS (Official Expiry)
USOIL.JUN9 Friday, May 17, 2019
UKOIL.JUL9 Thursday, May 30, 2019
GOLD.JUN9 Wednesday, May 29, 2019

June 2019

 

SYMBOL (CODE) CLOSING OF ALL OPEN POSITIONS (Official Expiry)
Commodities
USOIL.JUL9. Tuesday, June 18, 2019
USOIL.AUG9. Thursday, June 18, 2019
UKOIL.AUG9. Thursday, June 27, 2019
NGAS.JUL9. Monday, June 27, 2019
Metal Futures
SILVER.JUL9 Wednesday, June 26, 2019
#DJ30_M9 Thursday, June 20, 2019
#US100_M9 Thursday, June 20, 2019
#US500_M9 Thursday, June 20, 2019
#EUR50_M9 Thursday, June 20, 2019
#GER30_M9 Thursday, June 20, 2019
#FRA40_M9 Thursday, June 20, 2019
#UK100_M9 Thursday, June 20, 2019
#US$indx_M9 Thursday, June 13, 2019

نکته: اسپات FX و سایر کالاهای اسپات، که دارای تاریخ انقضا نمی باشند، تحت تاثیر این مورد قرار نخواهند گرفت.

* مشتری از طریق ایمیل، از کلیه ی تغییرات در زمانبندی تجاری و انقضا باخبر خواهد شد.

در صورت داشتن هر گونه سوال لطفا با ایمیل support@cmsprime.com، ما را در جریان بگذارید.